Algemene voorwaarden Attie geeft zorg.

Artikel 1 Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
2. Zorgovereenkomst: Overeenkomst waarin de ene partij aan de andere zorg verleent tegen
een van tevoren afgesproken tarief.
3. Zorgaanbieder: de persoon die als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de
zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer: de Zorgaanbieder;
5. Opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer
6. Klant(en): bestaande en toekomstige zorgvrager(s), die een Indicatie heeft/hebben en die een
Zorgovereenkomst heeft/hebben met de Zorgaanbieder;
7. Indicatie: een recht of een aanspraak op Zorg in natura;
8. Opdracht: een door Opdrachtnemer van de klant(en) aanvaard aanbod van opdracht. Een
aanbod van opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt en/of worden aanvaard
dan wel worden geweigerd. Indien een aanbod van opdracht wordt aanvaard zal deze binnen
48 uur schriftelijk worden vastgelegd in een daartoe strekkende Zorgovereenkomst van
opdracht;
9. Zorg in natura: de door Opdrachtnemer ten behoeve van de Klant(en) te verrichten diensten
welke kunnen bestaan uit persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleging,
gespecialiseerde verpleging, ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding, zijnde
alle extramurale vormen van zorg in natura die niet door de Klant(en) worden vergoed
(waaronder Persoons Gebonden Budget).
10. Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het
oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
Opdrachtnemer, opdrachtgever en klant(en). Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend
van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2. De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever
worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing.
4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn
overeengekomen door opdrachtnemer en Opdrachtgever.
5. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden
aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al
gesloten Zorgovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na
schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

Artikel 3 Verplichtingen
1. De opdrachtnemer draagt zorg voor het voldoen aan wettelijke eisen, te weten de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
2. De Opdrachtnemer als zelfstandige werkzaam is op het gebied van zorg;
3. De Opdrachtgever zorg door Opdrachtnemer wil laten verzorgen door het overeenkomen van
een daartoe strekkende (individuele) Zorgovereenkomsten van opdracht;
4. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen Zorg te verlenen,
door al hetgeen in dat kader redelijkerwijze van Opdrachtgever kan worden verlangd, te doen.
5. De Opdrachtnemer bereid en in staat is deze zorg in natura te verlenen;
6. De partijen uitdrukkelijk noch beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van
artikel 7:610 e.v. BW noch een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te laten komen en
uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een Zorgovereenkomst van
opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
7. De Opdrachtgever/klanten en opdrachtnemer een Zorgovereenkomst van opdracht aangaan
ter regeling van de daadwerkelijke verlening van de zorg;
8. De Opdrachtnemer in praktische zin zelfstandig de feitelijke zorg in natura verleent aan de
Klant en een eigen verantwoordelijkheid heeft op basis van de Wkkgz en vanuit die rol zelf
altijd verantwoordelijk is voor- en aanspreekbaar zal zijn op zijn of haar professionele
handelen in de praktijk;
9. dat het Opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn;
10. dat deze samenwerkingsvorm voor het verrichten van extramurale zorgdiensten in natura is
beoordeeld en goedgekeurd door de Ministeries van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn
en Sport.
11. Bij Opdrachtnemer is een klachtenprocedure overeenkomstig de Wkkgz van kracht. In geval
de Klant klachten heeft over de uitvoering van de Zorg in natura en deze niet in onderling
overleg tussen Opdrachtnemer en Klant kunnen worden verholpen, zal de Klant gebruik
kunnen maken van de klachtenprocedure. Opdrachtgever beschikt over een
klachtenreglement waarin nadere informatie inzake de behandeling van klachten is
opgenomen. Opdrachtnemer verklaart het klachtenreglement voor wat betreft de behandeling
van de klacht alsmede het oordeel ter zake van de uitkomst van de klachtbehandeling van
toepassing op opdrachten die onder deze Zorgovereenkomst worden uitgevoerd.
12. Opdrachtnemer garandeert dat hij gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om de Zorg in
natura te verlenen. Opdrachtnemer zal als blijk van de benodigde kwalificaties beschikken
over een daartoe strekkend en in de zorgsector algemeen erkend kwaliteitskeurmerk
(bijvoorbeeld KIWA Mijn Keurmerk, HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg of aansluiting bij het
kwaliteitsregister van V&VN).
13. De Opdrachtnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid op basis van de Wkkgz en is met
inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid rechtstreeks en volledig
verantwoordelijk en zo nodig aansprakelijk voor de kwaliteit van de verleende Zorg in natura.
De Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van de Zorgovereenkomst te voldoen aan
alle kwaliteitsnormen gebaseerd op de Wkkgz en veldnormen welke onder meer als
toetsingskader gelden voor de handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Bovendien verklaart Opdrachtnemer met ondertekening van deze Zorgovereenkomst
verantwoordelijk te zijn.
14. Opdrachtnemer garandeert voorts dat hij voldoet en blijft voldoen aan de beroepseisen ten
aanzien van (bij)scholing, opleiding, deskundigheid, ervaring, etc.
15. In het kader van de eindverantwoordelijkheid op basis van de Wkkgz kan Opdrachtgever
steekproefsgewijs controleren of de afgesproken doelen gerealiseerd zijn.

Artikel 4 Vergoeding en betaling
1. Voor het verrichten van de opdracht ontvangt Opdrachtnemer een bedrag in euro’s, inclusief
eventuele heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden na afronding van de werkzaamheden
een factuur. Opdrachtgever is gehouden deze binnen een termijn van 28 dagen na
factuurdatum te voldoen op een door Opdrachtnemer nader aan te wijzen rekeningnummer,
bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere
ingebrekestelling is vereist.
3. Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Opdrachtnemer dient binnen 28
dagen na de verzending daarvan schriftelijk, fax of per e-mail aan Opdrachtnemer
gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de
gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te
stemmen.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie
1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer volgens haar oordeel
nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de Zorgovereenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter
beschikking stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan zzp’er ter
beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn,
voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde
bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
4. Indien de voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of
niet behoorlijk aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, heeft opdrachtnemer het recht
de uitvoering van de Zorgovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtnemer sluit jegens Opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade, die de
opdrachtnemer door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden.
2. De Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van – en garandeert dat een eventueel door
hem ingeschakelde derde in het bezit is van – een voor de uit te voeren Opdracht adequate
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtnemer garandeert dat ter zake van deze
aansprakelijkheidsverzekeringen afdoende dekking gewaarborgd zal blijven tijdens de
Opdracht en dat de premies tijdig en volledig worden betaald, dan wel er op toe te zien dat
deze tijdig door de betrokken derde worden betaald.
3. Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke
aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook,
ontstaan door of in verband met de Zorgovereenkomst.

Artikel 7 Geheimhouding en Klantenbeding
1. Opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en privacy van Klanten in acht nemen. Bovendien verbindt
Opdrachtnemer zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met
betrekking tot alle gegevens waarvan Opdrachtnemer of personen, van wie hij zich bij de
uitvoering van de Zorgovereenkomst bedient, kennis neemt onderscheidenlijk nemen bij Zorg
in natura ten behoeve van Opdrachtgever en/of Klanten, teneinde de persoonsgegevens van
de Klanten te beschermen.
2. De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na afloop van de Zorgovereenkomst.

Artikel 8 Duur en beëindiging
1. De Zorgovereenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij, gelet op de continuïteit van de
zorg, een kortere opzegtermijn gerechtvaardigd is.
2. De Zorgovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden tussen partijen al dan niet met
onmiddellijke ingang.
3. Iedere partij heeft verder het recht de Zorgovereenkomst alsmede een (individuele) Opdracht
tussentijds met een opzegtermijn van een maand op te zeggen, indien de andere partij na een
aanmaning en ingebrekestelling een van zijn verplichtingen zoals genoemd in de
Zorgovereenkomst niet is nagekomen, waaronder mede wordt verstaan het maken van fouten
bij het registreren/administreren van de Zorg in natura en/of het beschadigen van de goede
naam van de ander.

Artikel 9 Overige bepalingen
1. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Zorgovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk
door partijen worden overeengekomen.
2. Indien enige bepaling van de Zorgovereenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in
acht wordt genomen.
3. De Zorgovereenkomst prevaleert bij eventuele tegenstrijdigheden boven een Opdracht of een
nadere Zorgovereenkomst, die in het kader van de uitvoering van de Zorg in natura worden
gesloten.

Artikel 10 Rechtskeuze en toepasselijke rechter
1. Op de Zorgovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen uit de Zorgovereenkomst voortvloeien, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.