Privacyverklaring Attie geeft zorg.

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Attie geeft zorg geleverde producten en diensten.
Attie geeft zorg, gevestigd te Groningen, Regattaweg 264, 9731 NC,is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Attie geeft zorg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of
omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Gegevens die Attie geeft zorg van u nodig heeft of
noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Attie geeft zorg
in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
 Voorletters en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Bedrijfsnaam
 Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 Telefoonnummer (mobiel of vast)
 E-mailadres
 Bankgegevens

Verwerkt Attie geeft zorg ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Attie geeft zorg verwerkt
geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Attie geeft zorg, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik
gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt
waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Attie geeft zorg gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Attie geeft zorg zich
het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij
de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Attie geeft zorg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Attie geeft zorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Attie geeft zorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet
of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar
attiegeeftzorg@gmail.com.

Beveiliging

Attie geeft zorg hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.
Attie geeft zorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige
(andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Attie geeft zorg toegang heeft
tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor
zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Attie geeft zorg gebruik maakt van
de diensten van derden, zal Attie geeft zorg in het kader van de bescherming van persoonsgegevens
afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet,
zal Attie geeft zorg u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via
attiegeeftzorg@gmail.com.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement
kunt u contact met mij opnemen, via attiegeeftzorg@gmail.com.
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 08-05-2018.
Gelezen en voor akkoord getekend d.d.